Chiến Lược Xây Dựng Thương Hiệu

Đối với những tập đoàn đa quốc gia, thương hiệu chính là yếu tố quan trọng nhất, đánh giá mức độ thành công và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Trong môi trường cạnh tranh hiện đại, một trong những chiến lược được lựa chọn hàng đầu là tìm kiếm và thâm nhập vào những thị trường mới nổi tại khu vực Đông Nam Á như : Việt Nam, Philippin, Indonesia….Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng và tiềm lực để có thể xây dựng, thâm nhập và phát triển thương hiệu bản thân một cách nhanh chóng và toàn diện nhất.

Về bản chất, chiến lược thương hiệu là xây dựng và quản trị những khái niệm, suy nghĩ mà khách hàng đối với lĩnh vực, sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp.

Xuất phát từ ý tưởng thiệt lập một hệ thống Marketing và giải pháp quảng bá thương hiệu, gia tăng doanh số bán hàng mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất… Alfa Media chính là sự lựa chọn hoàn hảo trong chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu tại Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN
Hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu.
Xây dựng đội ngũ bán hàng trẻ trung, năng động.
Gia tăng doanh số nhanh chóng.
Xây dựng cơ sở khách hàng vững chắc tại thị trường mục tiêu.

One thought on “Chiến Lược Xây Dựng Thương Hiệu

 1. IsabellaTup says:

  Hello all, guyѕ! I know, mу messаgе maу bе too ѕpесіfic,
  Вut mу ѕiѕtеr fоund nice man hеrе аnd thеy mаrried, so how аbout mе?! 🙂
  I аm 26 уеarѕ old, Ιsabеllа, from Romаniа, I know Εnglish and Germаn lаnguageѕ alѕo
  And… I hаve spесіfiс disеasе, nаmed nуmрhоmaniа. Who know what іѕ this, саn undеrѕtand mе (better to ѕау it immedіatеlу)
  Аh уes, Ι соok very tаѕtу! аnd Ι lovе not оnly cоok ;))
  Ιm rеal girl, not proѕtіtute, and loоking for ѕеrіous and hot rеlаtiоnshiр…
  Anywaу, уоu can find my рrоfіlе herе: http://submitzlocdeconti.gq/user/86884/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *